Çevrimiçi Video Oyunlar nda Sald rganl k ve Oyun Ba ml l

Verfügbarkeit:
Auf Lager.
Artikelnummer:
1164503
 • Produktbeschreibung

  Çevrimiçi Video Oyunlar nda Sald rganl k ve Oyun Ba ml l

  Bili im teknolojilerinde ya anan geli meler sonucunda, insano lunun gereksinim duydu u bilgi, ürün, hizmet, ileti im ve e lenceye s n rs z eri im olanakl hale gelmi tir. Bu olanaklar birçok yeni sosyal ve psikolojik olgunun ortaya ç kmas na neden olmu tur. Bilgisayar, internet ve video oyunu ba ml l klar bu olgular aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Son y llarda çok say da ara t rmaya konu olan bu yeni ba ml l k türleri davran a ba l olarak geli en teknoloji ba ml l klar olarak ele al nmaktad r. Çok oyunculu çevrimiçi video oyunlar iddet içerikleri ve çok say da oyuncunun uzun süreli kat l m na dayal olmalar nedeniyle birçok disiplinden ara t rmac n n ilgi oda n olu turmaktad r. H zla yayg nla an bu oyunlar, davran a ba l olarak geli en ba ml l klara bir yenisinin eklenmesine yol açm t r. Bu çal mada, iddet içerikli çok oyunculu çevrimiçi oyun oynayan bireylerin sald rganl k düzeyleri ile çevrimiçi video oyunu ba ml l düzeyleri aras ndaki ili ki ele al nmaktad r.
 • Zusatzinformation

  Autor
  Bindung
  Taschenbuch
  Verlag
  Türkiye Alim Kitaplar
  ISBN / EAN
  9783639670752
 • Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein

  Art.Nr. 1901328

  Dolata:Compliance contra Wirtschaftskri

  44,99
  Art.Nr. 1766308

  Freakonomics: A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything

  10,30
 • 0 Kundenmeinungen

  Schreiben Sie selbst eine Rezension

  Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.

  Wenn Sie dieses Eingabefeld sehen sollten, lassen Sie es leer!