Piepludes gaisa difuzoru optimala darba diapazona noteiksana

Verfügbarkeit:
Auf Lager.
Artikelnummer:
1169286
 • Produktbeschreibung

  Piepludes gaisa difuzoru optimala darba diapazona noteiksana

  A. Prozumenta gr mat Piepl des gaisa difuzoru optim l darba diapazona noteik ana izkl st ts p t jums, kura m r is bija ieg t datus un veikt likumsakar bu apkopojumu par piepl des difuzoru darb bu pie da d m gaisa caurpl des v rt b m jaukt s ventil cijas sist m s. P t jums tika veikts sertific t aerodinamikas laboratorij , balstoties uz ASHRAE 55:2004 un DS EN ISO 7235 standartiem. P t jum ieg stam inform cija ir oti b tiska modernaj s ventil cijas sist m s, kuras oper main gas gaisa caurpl des re m . Darba gait veikta anal ze par temperat ras gradienta, difuzoru konstrukt v izpild juma un gaisa caurpl des ietekmi uz gaisa sadal jumu un kust bas trumu telp . Praktisk p t juma rezult ti sal dzin ti ar aerodinamiskajiem gaisa str klu sadales mode iem CFD programmas vid . Datu anal zes rezult t katram difuzoram tika noteikts tas gaisa caurpl des interv ls, kura robe s telpas iem tnieki netiek pak auti diskomforta saj tai no difuzoru darb bas aerodinamisk un akustisk aspekta. P t jums izstr d ts ar m r i apg d t AVK sist mu projekt t jus ar prec z m piepl des gaisa difuzoru tehniskaj m specifik cij m, lai tie realiz tu ilgtsp j gus iek telpu komforta risin jumus.
 • Zusatzinformation

  Autor
  Bindung
  Taschenbuch
  Verlag
  GlobeEdit
  ISBN / EAN
  9783639888577
 • Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein

  Art.Nr. 1028277

  Reiß:Praxisbuch IT-Dokumentation

  46,30
  Art.Nr. 1479181

  Ramirez Molina:Diseño de una arquitectu

  71,00
  Art.Nr. 1459513

  Seibert,J.:Anwend.v.Semantic-Web Techn.

  50,40
 • 0 Kundenmeinungen

  Schreiben Sie selbst eine Rezension

  Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.