Poganie w Galii Merowi skiej w VI wieku

Verfügbarkeit:
Auf Lager.
Artikelnummer:
702657
 • Produktbeschreibung

  Poganie w Galii Merowi skiej w VI wieku

  Historia chrystianizacji Europy pozostaje przedmiotem bada , jak i kontrowersji od dawna. Obecnie, w dobie, gdy religie przedchrze cija skiej Europy budz zainteresowanie coraz szerszej rzeszy ludzi, co przejawia si mi dzy innymi w rozwoju licznych ruchów o charakterze neopoga skim, problem ten zyskuje na aktualno ci. Proces upadku religii politeistycznych, rozpocz ty na rozleg ych obszarach Imperium Romanum, niew tpliwie nie przebiega z dnia na dzie i wci nie by zako czony, gdy na gruzach zachodniej cz ci Cesarstwa powsta y sukcesyjne królestwa barbarzy skie. Mimo e tematyka ta sta a si przedmiotem wielu publikacji, dzieje te wci obfituj w bia e plamy. Co gorsza wokó niektórych aspektów problemu naros y liczne stereotypy i uproszczenia. Niniejsza praca stanowi prób odtworzenia obrazu poga stwa w Galii w VI wieku, jaki wy ania si z ówczesnych przekazów - kaza , kanonów ko cielnych, edyktów królewskich czy ywotów wi tych. Bogaty materia ród owy pozwoli na przedstawienie wci ywych praktyk politeistycznych w pa stwie Merowingów, bez konieczno ci uciekania si do zbyt daleko id cych analogii do innych systemów religijnych. Starano si w ten sposób unikn powtarzania wielu ustalonych prawd, które cz sto okazuj si konstruktami bez oparcia w ród ach.
 • Zusatzinformation

  Autor
  Bindung
  Taschenbuch
  Verlag
  Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy
  ISBN / EAN
  9783639890402
 • Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein

  Art.Nr. 1216370

  Hermann:"Hermeneutische Stunde"d.Hebräe

  61,70
  Art.Nr. 799472

  Piper.05184 Timmerberg.Tiger

  10,30
  Art.Nr. 805513

  Ganteführer-Trier,A.:Kubismus.25 J.T.

  10,00
 • 0 Kundenmeinungen

  Schreiben Sie selbst eine Rezension

  Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.

  Wenn Sie dieses Eingabefeld sehen sollten, lassen Sie es leer!